14:42 EDT Wenesday, 22/09/2021

Home » Menu » Ngành » Hiệp Sĩ

Hiệp Sĩ - ( Dấn Thân )

Hiệp Sĩ - ( Dấn Thân )

Xin dâng lên Chúa những người trẻ mang hoài bão cao thượng, những Hiệp Sĩ Thánh Thể ĐẤN THÂN phục vụ Giáo Hội và Quê Hương. Xin cho họ luôn mở rộng vòng tay mang ý chí kiên cường, tài năng phong phú để phụng vụ Chúa, xây dựng thế giới và đẹp xã hội.

 

Pop Quiz

Who is the current Doan Truong?

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia

Tr. Huong