21:31 EST MONday, 17/01/2022

Home » Menu » Ngành » Hiệp Sĩ

Hiệp Sĩ - ( Dấn Thân )

Hiệp Sĩ - ( Dấn Thân )

Xin dâng lên Chúa những người trẻ mang hoài bão cao thượng, những Hiệp Sĩ Thánh Thể ĐẤN THÂN phục vụ Giáo Hội và Quê Hương. Xin cho họ luôn mở rộng vòng tay mang ý chí kiên cường, tài năng phong phú để phụng vụ Chúa, xây dựng thế giới và đẹp xã hội.

 

Pop Quiz

What Mien are we in?

Mien Trumg

Mien Nam

Mien Trung Dong

Mien Tay