11:33 EST SATurday, 04/12/2021

Home » Menu » Resources » Phong Trào

MƯỠI ĐIỀU TÂM NIỆM

THUrsday - 24/02/2011 14:54
MƯỠI ĐIỀU TÂM NIỆM

MƯỠI ĐIỀU TÂM NIỆM

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày..

- 0 -

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,
Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.

Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,
Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.

Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,
Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.

Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh,
Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.

Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,
Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

Thiếu Nhi đằm thắm nết na,
Nói năng hành động nõn nà trắng trong.

Thiếu Nhi bác ái một lòng,
Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,
Nói làm đúng mực người người tin yêu.

Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,
Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,
Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.

- 0 -

Total number of articles is: 0 in 0 rating
You click on a star to rate article

The latest news

The older news

 

Pop Quiz

We are in the U shape and I'm a Truong Truc. You are "looking" at me. Where am I standing?

Your right side

Right corner of the U shape

Left corner of the U shape

In the middle of the U shape

i don't know the answer!