19:47 EST MONday, 17/01/2022

Home » Menu » Resources » Sinh Hoạt

Trò Chơi

Trò Chơi Sinh Hoạt

Ý Nghĩa Màu Tua

Thiếu Nhi Thánh Thể dùng màu sắc của các Ngành để làm màu tua khen thưởng, và mỗi màu tua đều mang một ý nghĩa rõ rệt:

 

Pop Quiz

What Mien are we in?

Mien Trumg

Mien Nam

Mien Trung Dong

Mien Tay