19:42 EDT MONday, 19/10/2020

Home » Menu » Resources » Sinh Hoạt

Trò Chơi

Trò Chơi Sinh Hoạt

Ý Nghĩa Màu Tua

Thiếu Nhi Thánh Thể dùng màu sắc của các Ngành để làm màu tua khen thưởng, và mỗi màu tua đều mang một ý nghĩa rõ rệt:

 

Pop Quiz

How many Nghanh are there?

3

6

4

5