14:24 EDT Wenesday, 22/09/2021

Home » Menu » Resources » Tài Liệu HT

Sáng Tác Băng Reo

“Anh chị em, hãy đem cả tâm hồn, và hát dâng Thiên Chúa, những bài thánh vịnh, thánh thi, và thánh ca. Anh chị em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói, nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người, mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Col 3, 16-17)

 

Pop Quiz

Who is the current Doan Truong?

Truong Nhiem

Truong Thoai

Truong Gia

Tr. Huong