18:58 EDT SUNday, 13/10/2019

Home » Menu » Our Mission

Our Mission

Our Mission

Đường Hướng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể huấn luyện thanh thiếu niên trong một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở... để nên người hoàn thiện: biết tự nguyện sống đạo tích cực, và sẵn sàng dấn thân, hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống; đồng thời hãnh diện nêu cao truyền thống văn hoá Dân Tộc và luôn ý thức tinh thần xây dựng quốc gia.

 

Pop Quiz

How useful is this website?

Totally useless!

Not useful

Useful

Very Useful

Not sure